Tilstedeværelse, 2022-23

6 silketrykk med stempel, håndskrift, maling, tegning

Oppdrag for KORO (kunst i offentlig rom) for Evenes flystasjon

De seks silketrykkene i serien Tilstedeværelse er bilder i form av kart som viser utsnitt fra de såkalte «nordområdene». Nordområdene i norsk kontekst er ikke et geografisk avgrenset sted, men et begrep i norsk utenrikspolitikk som handler om internasjonale relasjoner i de nordlige grenseområdene. Kartutsnittene i kunstverkene dekker lokale, regionale og sirkumpolare deler av disse områdene.

Tanken med verksserien som helhet er å synliggjøre noen av måtene som politiske forhold og Forsvarets tilstedeværelse i Nord-Norge viser seg som spor i språket og landskapet. Hvert enkelt verk i serien har sin egen tematikk og metode, fra egne observasjoner av flyktige spor på himmelen, til innsamling av folkelige stedsnavn og kartlegging av språklig mangfold.

Personlig er prosjektet en undersøkelse av landsdelen jeg kommer fra, ettersom jeg vokste opp i Harstad i Nord-Norge, og er en refleksjon over hvordan «nordområdepolitikk» i en vid forstand skriver seg inn i bevisstheten både som reelle erfaringer og fortolkninger.

Prosjektet er laget på oppdrag for KORO (Kunst i offentlig rom) for Evenes flystasjon, Forsvarsbygg, og henger inne på militært område.

Verket Stedfesting av Nordområdene er et sirkumpolart kart over Arktis som i grove trekk illustrerer hvilke geografiske områder som har vært omfattet av begrepet «nordområdene» slik det har blitt brukt i norsk politikk siden 1970-tallet. Tradisjonelt handler begrepet om norsk utenrikspolitikk som vedrører europeiske områder nord for polarsirkelen, og da først og fremst havområder og forholdet til Russland. Fra politisk hold har det imidlertid også blitt definert geografisk – med ulike avgrensinger – og til dels blitt brukt om innenrikspolitiske forhold. Ut fra skriftlige kilder har jeg forsøkt å identifisere avgrensinger for begrepet i ulike tidsepoker, og malt disse områdene med vannfarger på silketrykket.

Kartutsnittet i de to bildene JEG! og VI! er Nordkalotten, det vil si de nordligste delene av Finland, Norge og Sverige, samt Kolahalvøya i Russland, og Sápmi. De to bildene viser måter i si ordene «jeg» og «vi» på, på 19 av språkene som snakkes i disse områdene. Informasjon om språkene og hvordan akkurat disse pronomenene uttales på dialekter er samlet inn fra ulike kilder, og ordene er stemplet enkeltvis for hånd oppå silketrykket. Pronomenene er plassert etter forskjellige mønstre i de to bildene: I JEG! er pronomenene plassert utover hele landområdet omtrentlig ut fra hvor språkene og dialektene tradisjonelt blir og har blitt snakket. I VI! er pronomenene plassert slik at de gir et visuelt inntrykk, men ikke statistisk korrekt representasjon, av dagens befolkningstetthet og språksituasjon.

Stedsnavn på folkemunne med tilknytning til militær aktivitet er et kart over Nord-Norge med uformelle stedsnavn som jeg har samlet fra lokale informanter og skriftlige kilder. Stedsnavnene har tilknytning til Forsvaret, krigshistorie og militær aktivitet fra 1945 til 2022, slik de blir eller har blitt brukt lokalt på folkemunne. Historiene bak stedsnavnene er gjerne at de har oppstått spontant som beskrivelser av infrastruktur og hendelser knyttet til andre verdenskrig, det norske Forsvaret og NATO, samt en del navn som handler om assosiasjoner til andre steder i krig eller konflikt. Stedsnavnene og stedsangivelser er skrevet på for hånd oppå silketrykket.

Sensorforbudsområder & artsobservasjoner danner et skjematisk bilde av Evenes flystasjon og området rundt i Evenes og Tjeldsund. Bildet består av to lag med geografisk informasjon hentet fra offentlige kilder. De geometriske feltene i bildet er fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sitt kart over områder der det er forbud mot å fotografere, filme og bruke andre sensorer fra luften. De små punktene i bildet er fra Artsdatabanken og viser stedfestingen av alle observasjoner av arter – planter, dyr, fugler, insekter, sopp m.fl. – som er gjort på stedet og registrert i deres artskart.

Synsfelt & menneskeskapte skyer er en grafisk gjengivelse av yttergrensen til mitt eget synsfelt, kombinert med en tegnet gjengivelse av observasjoner jeg har gjort av skydannende kondensstriper fra fly på himmelen over Evenes og Tjeldsund.

 

Produksjon:

Researchassistenter, stedsnavn: Anna Näumann, Tiina Portti, Maud Pold
Researchassistent, språk: Joni Hyvönen
Tekstkonsulent: Audun Lindholm
Assistent, GIS: Axel Bache-Wiig
Trykk: Trykkeriet Bergen / Daniel Persson
Innramming: Sam Alyoussef / TRE Studios

Kilder, stedsnavn på folkemunne:
Lokale informanter og Aftenposten, bodo.kommune.no, DigitaltMuseum, Finnmarksposten, Framtid i Nord, Gratangen historielag, Harstad Tidende, iFinnmark, Lokalhistoriewiki.no, Lofoten Krigsminnemuseum, Nordlandsmuseet, nrk.no, Nye Troms, Rana historielag, Riksantikvaren, Salangen-Nyheter, Saltenposten, Sandnessjøen og omegn turistforening, Sentralt stedsnavnregister, Stadnamn i Nordland – Arkiv i Nordland, Sømna historielag, Sør-Varanger Avis, Sør-Varanger historielag, Sør-Varanger turlag, telltur.no, ut.no.

Oversettelser:
Meri Alarcón og Elina Kangas (meänkieli), Jo Forbord Stavdal og Yelizaveta Landenberger (jiddisk), Simon Forsmark (umesamisk), Marit Breie Henriksen (nordsamisk), Markus Juutinen (skoltesamisk), The Karelian Language Revitalization Programme of the University of Eastern Finland (karelsk), Mari Keränen, Kainun institutti – Kvensk institutt (kvensk), Lars Theodor Kintel (lulesamisk), Anja Labj (sørsamisk), Alexandra N. Leontieva (russisk), Jukko Mettovaara (enaresamisk), Lucy Moffatt (engelsk), Niko Partanen (komi), Oscar Rossi (finsk og svensk), Elisabeth Scheller (kildinsamisk), Rolf Theil (romani og romanes), Olve Utne (pitesamisk), Magnhild Øen Nordahl (nynorsk). Med takk til: Morten Olsen Haugen, Marit Breie Henriksen, Jørn-Robert Knutsen, Ilkka Liikanen, Minna Muurahainen, Nina Refsnes, Maria Kemi Rein, M. Seppola Simonsen, Peter Steggo, Pekka Suutan, Sari Suvanto, Milla Tynnirinen.

Oppdragsgiver: KORO
Kuratorer: Jan Freuchen og Linn Pedersen
Konsulent: Anna Katharina Haukeland

Stor takk til alle samarbeidspartnere og alle som har bidratt med kunnskap om historie, stedsnavn og språk.